kinderkleding.com | de indexpagina voor nieuwe en gebruikte kinderkledingvolg kinderkleding.com op twitter  
Zoek een kinderkledingwinkel of promoot je kinderkledingwinkel op kinderkleding.com!
home | advertentietarieven | site aanmelden | voorwaarden | contact | sitemap

Algemene voorwaarden
Adverteren op kinderkleding.com

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.2 Aanbieder: CompanyOnNet Webdesign & Internet Services, gevestigd te Heemstede. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34172628, hierna te noemen CompanyOnNet;
1.3 Adverteerder: de beheerder dan wel de eigenaar van een webwinkel die gebruik maakt van de mogelijkheid tot adverteren op de website kinderkleding.com;
1.4 Website: de website kinderkleding.com;
1.5 Opdracht: de overeenkomst voor de tijdsduur van een advertentie tussen adverteerder en CompanyOnNet;
1.6 Advertentie: de te plaatsen of geplaatste advertentie met hyperlink en/of hyperlink naar de webwinkel van de adverteerder op de website kinderkleding.com

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen CompanyOnNet en de adverteerder.
2.2 kinderkleding.com is eigendom van en wordt beheerd door CompanyOnNet Webdesign & Internet Services;
2.3 De beheerder dan wel de eigenaresse van een webwinkel in kinderkleding wordt de mogelijkheid geboden om op kinderkleding.com een advertentie in de vorm van een banner of een tekstlink naar zijn of haar webwinkel te plaatsen;
2.4 Adverteerder verklaart bij het invullen en verzenden van het online formulier met de opdracht tot het plaatsen van een advertentie akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2.5 De overeenkomst gaat in op het moment dat de betaling van adverteerder door CompanyOnnet is ontvangen.
2.6 Eventuele afwijkende bedingen op deze voorwaarden zijn alleen dan geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
2.7 De vermeldde prijzen op de website zijn in EURO's, inclusief 21% BTW.

3. Plaatsen opdracht tot adverteren en acceptatie
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de website kinderkleding.com vult de adverteerder de gevraagde gegevens in op het formulier 'aanmelden webwinkel' welke zich bevindt op de website kinderkleding.com.
3.2 Het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid door de adverteerder te worden ingevuld.
3.3 Indien de webwinkel van de opdrachtgever niet voldoet aan de criteria van CompanyOnNet heeft CompanyOnNet het recht een opdracht te weigeren. Hierover wordt de adverteerder altijd ingelicht.
3.4 Geaccepteerd worden alleen webwinkels die kinderkleding aanbieden, nieuw en/of tweedehands. Webwinkels die een combinatie van kinderkleding en andere artikelen aanbieden worden slechts geaccepteerd indien het aanbod kinderkleding redelijk is. Of het aanbod kinderkleding wel dan niet redelijk is, wordt beslist door CompanyOnNet.
3.5 Indien CompanyOnnet twijfelt aan de betrouwbaarheid van de adverteerder, heeft CompanyOnnet het recht de opdracht c.q. advertentie van de opdrachtgever te weigeren.
3.6 Na acceptatie door CompanyOnNet van de te plaatsen advertentie ontvangt adverteerder een factuur per e-mail in .pdf formaat. Deze factuur betaalt adverteerder direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
3.7 Na ontvangst van de betaling van de adverteerder is de overeenkomst bindend en zal CompanyOnNet overgaan tot het plaatsen van de advertentie.
3.8 De termijn – (tijdsduur) voor het plaatsen van een advertentie - gaat in op de dag dat CompanyOnNet de advertentie heeft geplaatst.
3.9 Zodra de advertentie is geplaatst stuurt CompanyOnNet een bevestiging aan adverteerder per e-mail.
3.10 De adverteerder vrijwaart CompanyOnnet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade kan lijden welke dan aan de adverteerder toerekenbaar is.

4. Prijzen
4.1 De prijzen gelden voor de tijdsduur van de overeenkomst. Eventuele prijsstijgingen zullen alleen bij nieuwe overeenkomsten worden doorberekend.

5. Betaling
5.1 Betaling per direct. Na het verzenden van de opdracht heeft de adverteerder de mogelijkheid om per i-Deal of Paypal af te rekenen. CompanyOnNet stuurt een factuur voor de administratie van adverteerder na plaatsing van de advertentie.
5.2 Indien niet direct per i-Deal of Paypal wordt afgerekend, ontvangt de adverteerder een factuur welke uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald op een door CompanyOnNet aan te geven wijze.
5.3 Indien de adverteerder in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, zal CompanyOnNet de overeenkomst zonder tegenbericht ontbinden. Tevens verliest adverteerder – indien van toepassing – het recht op de door haar of hem uitgezochte positie tot het plaatsen van een advertentie.

6. Oneigenlijk gebruik van de website
6.1 De adverteerder zal geen informatie c.q. advertenties plaatsen met gebruikmaking van de website kinderkleding.com en zal geen informatie plaatsen op zijn of haar eigen website die:
1. In strijd zijn met de internationale en nationale wetgeving;
2. In strijd is met de goede zeden c.q pornografisch materiaal bevatten;
3. Discriminerend en/of kwetsend kan zijn voor derden;
4. Schade kan toebrengen aan derden;
5. De rechten van derden schenden.
6.2 Indien adverteerder zich schuldig maakt aan één of meerdere feiten genoemd onder artikel 6.1, dan is CompanyOnNet gerechtigd de advertentie per direct en zonder tegenbericht van de website te verwijderen.

7. Aanprakelijkheid en overmacht
7.1 CompanyOnNet kan nooit garanderen dat de gegevens op de website kinderkleding.com correct zijn, doch zal er alles aan doen om de juistheid van de gegevens correct weer te geven c.q binnen redelijke termijn te corrigeren.
7.2 CompanyOnNet streeft ernaar haar diensten op de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken voor onder andere onderhoudswerkzaamheden en/of enige andere technische redenen.
7.3 CompanyOnNet is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de adverteer
der heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen zoals genoemd onder artikel 7.2, tenzij de onderbreking door toedoen van CompanyOnNet onredelijk lang is.
7.4 Invloeden van buitenaf in de ruimste zin des woords, zoals bijvoorbeeld stroomstoringen, natuurrampen, hackers, terroristische aanslagen, oorlogsmolest, zijn altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens en/of server uitval. CompanyOnNet is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens, vallende onder overmacht.
7.5 CompanyOnNet en adverteerder kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode onverhoopt langer duurt dan 3 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.6 CompanyOnNet aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties en de webwinkels achter de advertenties. De verantwoordelijkheid ligt ten alle tijden bij de adverteerder.
7.7 De adverteerder erkent dat CompanyOnNet de website kinderkleding.com slechts ter beschikking stelt aan adverteerder ten behoeve van het plaatsen van een advertentie welke een hyperlinklink bevat naar de webwinkel van de adverteerder.
7.8 CompanyOnNet is op generlei wijze betrokken bij de overeenkomst tussen de adverteerder en een bezoeker van zijn of haar webwinkel, maar fungeert slechts als doorgever van online informatie.
7.9 De adverteerder erkent dat CompanyOnNet het recht heeft de advertentie van de adverteerder van de website kinderkleding.com te verwijderen indien de adverteerder misbruik maakt van de website en/of er sprake is van onrechtmatigheden of technische storingen langer dan 48 uur aan de kant van de adverteerder, ongeacht de oorzaak daarvan.
7.10 CompanyOnNet is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de adverteerder of de bezoeker van de site eventueel heeft ontvangen doordat hij of zij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij CompanyOnNet in gebreke is gebleven in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
7.11 CompanyOnNet is niet aansprakelijk voor schade bij de adverteerder of bij derden die het gevolg is van het handelen of nalaten van de door adverteerder of door de adverteerder ingeschakelde derden.
7.12 CompanyOnnet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder inbegrepen gederfde winst.
7.13 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CompanyOnNet of haar medewerkers.
7.14 CompanyOnNet en adverteerder zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.

8. Ontbinding van de overeenkomst
8.1 CompanyOnNet is bevoegd het nakomen van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a. de adverteerder zijn of haar verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
b. betaling van de factuur door adverteerder niet tijdig wordt voldaan;
c. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.2 Indien CompanyOnNet haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9. Copyright ©
9.1 Op de website kinderkleding.com rust copyright ©. Zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CompanyOnNet, mag niets van de website kinderkleding.com worden gebruikt en/of worden gekopiërd, op welke wijze dan ook.

10. Geheimhouding
10.1 Zowel CompanyOnNet als de adverteerder houden zich aan hun verplichting tot geheimhouding en zullen gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
10.2 Indien – op grond van een wettelijke bepaling en/of een strafbaar feit – justitie om informatie vraag zal CompanyOnNet hieraan ten alle tijden haar medewerking verlenen.

11. Klachten
11.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kinderkleding.com kunnen worden gericht aan CompanyOnNet Webdesign & Internet Services, per e-mail op: info@kinderkleding.com . Een klacht zal binnen een tijdsbestek van 14 werkdagen worden afgehandeld. Indien de afhandeling van de klacht onverhoopt binnen 14 dagen niet mogelijk is, zal de adverteerder hiervan op de hoogte worden gesteld. Over het algemeen zullen klachten/problemen echter binnen 24 tot 48 uur zijn opgelost.
11.2 Voor klachten over een webwinkel dient u contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende webwinkel. Een door CompanyOnNet ontvangen klacht inzake een webwinkel zal altijd worden doorgestuurd naar de eigenaar van de betreffende webwinkel.
11.3 CompanyOnNet kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wanprestaties van haar klanten, zijnde de adverterende webwinkels.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen CompanyOnnet en adverteerder is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechter in Haarlem is bij uitsluiting van andere geschillenbeslechters bevoegd om van geschillen kennis te nemen, behoudens andersluidend dwingend recht. Niettemin heeft CompanyOnNet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.
12.2 CompanyOnNet en adverteerder zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 CompanyOnNet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gebruiker doet bij voorbaat afstand van enig recht om zulks te weigeren. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

13. Bedrijfsgegevens
kinderkleding.com is een initiatief van:

CompanyOnNet Webdesign & Internet Services
Javalaan 3
2103 VD HEEMSTEDE
E-mail: info@winkeltjes.net of info@kinderkleding.com
T: 023 547 4459 (acquisitie op dit nummer wordt niet op prijs gesteld).
F: 023 547 2425 (acquisitie op dit nummer wordt niet op prijs gesteld).

KvK Amsterdam: 34172628
BTW: NL 1864.64.563.B01

V.13-02 | 2013-10-16

Je favoriete kinderkledingwinkel vind je op kinderkleding.com!

home | advertentietarieven | site aanmelden | voorwaarden | contact | sitemap

Copyright © 2009 CompanyOnNet Webdesign & Internet Services. All rights reserved.